Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  rõ ràng, dứt khoát
  I want a definite answer, "yesor "no"
  tôi cần một câu trả lời rõ ràng, "có" hay "không"
  I have no definite plants for tomorrow
  tôi không có kế hoạch rõ ràng cho ngày mai
  definite about something; definite that
  chắc chắn
  he seemed definite about what had happened
  anh ta có vẻ chắc chắn về những gì đã xảy ra
  it's now definite that the plane crashed
  bây giờ thì chắc chắn chiếc máy bay đã đâm đầu rơi xuống

  * Các từ tương tự:
  definite article, definitely, definiteness