Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  ăn sâu, thâm căn cố đế, thành cố tật, kinh niên
  a confirmed gambler
  tay nghiện cờ bạc
  a confirmed drunkard
  con sâu rượu

  * Các từ tương tự:
  confirmedly