Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

definite article /,definət 'ɑ:tikl/  

  • (ngôn ngữ học)
    mạo từ hạn định