Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unambiguous /'ʌnæm'bigjuəs/  

 • Tính từ
  không mơ hồ, rõ ràng; không nhập nhằng nước đôi
  unambiguous answer
  câu trả lời rõ ràng

  * Các từ tương tự:
  unambiguously