Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (cách viết khác self-assured) tự tin
  tin chắc
  chắc chắn
  assured success
  sự thành công chắc chắn
  the assured
  (số nhiều không đổi)
  người được bảo hiểm con người

  * Các từ tương tự:
  assuredly, assuredness