Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  rõ nét, rõ rệt
  a pronounced limp
  tật đi khập khiễng rõ [nét]
  a man of pronounced opinions
  người có ý kiến rõ rệt

  * Các từ tương tự:
  pronouncedly, pronouncedness