Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

out-and-out /,aʊtənd'aʊt/  

 • (thuộc ngữ)
  hoàn toàn
  an out-and-out lie
  lời nói dối hoàn toàn

  * Các từ tương tự:
  out-and-outer