Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  lông len (của cừu, dê…)
  những con dê này được nuôi cốt để lấy len
  hàng len; đồ len
  a ball of knitting wool
  một cuộn len đan
  a wool blanket
  chiếc chăn len
  hàng giả len
  cotton wool
  hàng sợi bông giả len
  pull the wool over somebody's eyes
  xem pull

  * Các từ tương tự:
  wool-gathering, woolens, wooliness, woollen, woollens, woolly, woolly-bear, woolly-headed, woolsack