Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (-ier; -iest)
  có lông như len
  bằng len; như len

  * Các từ tương tự:
  woolly-bear, woolly-headed