Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (-ier; -iest)
  mù sương
  we couldn't see far because it was so hazy
  chúng tôi đã không thể nhìn xa vì trời [đầy] mù sương
  lờ mờ
  hazy memories
  những ký ức lờ mờ
  rối trí, lúng túng
  i'm a bit hazy about what to do 
  tôi hơi lúng túng không biết phải làm gì tiếp sau