Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

overcast /,əʊvə'kɑ:st/  /,əʊvə'kæst/

 • Tính từ
  đầy mây; u ám (trời)
  a dark, overcast day
  một ngày tối trời đầy mây
  it's a bit overcast, it might rain
  trời hơi u ám có thể mưa
  an overcast expression on his face
  (nghĩa bóng) nét u ám trên mặt anh ta