Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    không có nắng
    a sunless day
    một ngày không nắng