Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    (-ier; iest)
    vấy mực, dính mực
    đen như mực

    * Các từ tương tự:
    inky cap