Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

darkling /'dɑ:kliɳ/  

 • Tính từ
  tối mò
  Phó từ
  trong bóng tối
  to sit darkling
  ngồi trong bóng tối