Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  Mỹ cũng gray
  xám
  grey suit
  bộ quần áo xám
  hoa râm; có tóc hoa râm
  grey hairs
  tóc hoa râm
  gần đây tóc ông ta đã nhuốm màu hoa râm
  âm u
  a grey day
  một ngày âm u
  tẻ nhạt, đơn điệu
  a grey existence
  cuộc sống tẻ nhạt
  tái mét đi (sắc mặt, vì sợ…)
  his face turned grey as he heard the bad news
  nghe tin dữ, mặt nó tái mét đi
  Danh từ
  màu xám
  quần áo xám
  dressed in grey
  mặc quần áo màu xám
  Động từ
  [làm cho] trở thành hoa râm
  tóc ông ta đã nhuốm màu hoa râm nhiều rồi

  * Các từ tương tự:
  grey area, grey eminence, grey matter, grey-blue, grey-coat, grey-haired, grey-headed, grey-hen, greybeard