Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  buồn tẻ
  a drab existence
  một cuộc sống buồn tẻ
  mặc quần áo màu tối

  * Các từ tương tự:
  drabbet, drabble, drably, drabness