Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  buồn thảm, u ám
  dismal countryside
  miền quê buồn thảm
  tệ hại
  thành tích tệ hại trong bầu cử

  * Các từ tương tự:
  dismally, dismalness, dismals