Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  rầu rĩ, ủ ê
  a morose expression
  vẻ mặt rầu rĩ

  * Các từ tương tự:
  morosely, moroseness