Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

morosely /mə'rəʊsli/  

  • Phó từ
    [một cách] rầu rĩ, [một cách] ủ ê