Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

lugubrious /lə'gu:briəs/  

 • Tính từ
  sầu thảm, bi thảm
  why are you so lugubrious?
  sao anh trông có vẻ sầu thảm thế?

  * Các từ tương tự:
  lugubriously, lugubriousness