Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    buồn thảm
    a funereal expression (atmosphere)
    bộ mặt (bầu không khí) buồn thảm