Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  nghiêm nghị
  solemn faces
  những bộ mặt nghiêm nghị
  nghiêm túc
  a solemn pledge
  lời cam kết nghiêm túc
  long trọng, trọng thể; trịnh trọng
  ông ta được đón tiếp với nghi lễ trọng thể

  * Các từ tương tự:
  solemness, solemnisation, solemnise, solemnity, solemnization, solemnize, solemnizer, solemnly, solemnness