Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  rất quan trọng; rất nghiêm trọng
  a momentous decision
  một quyết định rất quan trọng

  * Các từ tương tự:
  momentousness