Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (thường vị ngữ)
  nặng trĩu
  tress laden with apples
  những cây táo nặng trĩu quả
  a lorry laden with supplies
  xe tải chất đầy hàng hóa
  laden with grief
  nặng lòng sầu khổ