Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

decisive /di'saisiv/  

 • Tính từ
  quyết định
  a decisive victory
  một thắng lợi quyết định
  quả quyết, dứt khoát
  reply by a decisive "no"
  trả lời dứt khoát là không

  * Các từ tương tự:
  decisively, decisiveness