Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

momentousness /mou'mentəsnis/  

  • Danh từ
    tính chất quan trong, tính chất trọng yếu