Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  sự buộc tội; lời buộc tội
  arrested on a charge of murder (a murder charge)
  bị bắt vì bị buộc tội giết người
  cuộc tấn công dữ dội (của binh sĩ, của thú dữ, của cầu thủ bóng đá…)
  bayonet charge
  cuộc tấn công bằng lưỡi lê
  tiền phải trả, tiền thù lao
  an entry charge
  tiền vào cửa
  không phải trả tiền
  sự trông nom; người (vật) được giao trông nom
  nó trở thành người được ông chú trông nom sau khi bố mẹ nó mất
  để con nhờ bạn trông nom
  nhiệm vụ, bổn phận
  số chất nổ phải nạp (để gây nổ)
  điện tích nạp (vào ắc quy…); sự nạp điện, sự tích điện
  mệnh lệnh, huấn thị, chỉ thị
  parting charge
  những lời huấn thị cuối cùng
  bring a charge [of something] against somebody
  chính thức buộc tội ai
  a charge on somebody (something)
  người (vật) phải tính vào một mục chỉ tiêu nào đó
  they are a charge on the rates
  những thứ này cũng phải tính vào mục thuế nhà đất địa phương
  face a chagre (charges)
  xem face
  give somebody in charge
  (Anh) trao ai cho cảnh sát
  have charge of something
  chịu trách nhiệm về cái gì
  in charge [of somebody (something) ]
  phụ trách (ai, việc gì)
  who's in charge here?
  ai phụ trách ở đây thế?
  he was left in charge of the shop while the manager was away
  anh ta được giao phụ trách cửa hiệu trong khi chủ hiệu đi vắng
  in [under] somebody's charge
  dưới sự chăm nom của ai
  these patients are under the charge of DrWilson
  những bệnh nhân này do bác sĩ Wilson chăm nom
  lay something to somebody's charge
  buộc tội ai về điều gì
  prefer a charge (charges)
  xem prefer
  reverse the charge
  take charge [of something]
  nắm quyền kiểm soát, chịu trách nhiệm (về cái gì)
  sở này tổ chức rất tồi, cho đến khi bà ta nhận trách nhiệm điều hành
  Động từ
  (+ at) xông lên tấn công
  quân lính xông lên tấn công phòng tuyến địch
  (+ down, in, up…) lao (về phía nào đó)
  tụi trẻ lao xuống cầu thang
  (+ for) tính giá; lấy bao nhiêu (tiền công)
  how much do you charge for mending shoes?
  chữa giày ông lấy bao nhiêu thế?
  nạp đạn (vào súng); rót đầy (vào cốc); nạp điện (vào ắc quy)
  (chủ yếu ở dạng bị động) tràn đầy (một cảm xúc nào đó)
  giọng nói đầy căng thẳng
  giao trách nhiệm; hướng dẫn, chỉ thị
  I charge you not to forget what I have said
  tôi chỉ thị cho anh không được quên nững gì tôi đã nói
  charge somebody [with something]
  buộc tội ai
  anh ta bị buộc tội giết người
  charge something [up] to somebody; charge something up
  ghi cái gì vào sổ nợ của ai
  please charge these goods [upto my account
  làm ơn ghi những món hàng này vào tài khỏan nợ của tôi
  charge somebody (oneself) with something
  giao cho ai một nhiệm vụ (một trách nhiệm); nhận một nhiệm vụ (một trách nhiệm)
  bà ta đựơc giao một sứ mạng quan trọng

  * Các từ tương tự:
  charge account, charge carrier, charge coupled device (CCD), charge sheet, chargeability, chargeable, chargeable cell, chargeable time, chargeable word