Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

invoice /'invɔis/  

  • Động từ
    lập hóa đơn
    gửi hóa đơn đòi tiền