Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  tấn công, dồn dập
  bị tấn công dồn dập bằng những cú dữ dội vào đầu
  hỏi dồn ai
  bị lo lắng dồn dập

  * Các từ tương tự:
  assailable, assailableness, assailant, assailer, assailment