Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

assailableness /ə'seiləblnis/  

  • Danh từ
    tính có thể tấn công được