Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    người tấn công
    he was unable to recognize his assailant in the dark
    anh ta không thể nhận ra kẻ tấn công mình trong bóng tối