Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

attacker /ə'tækə[r]/  

  • Danh từ
    kẻ tấn công