Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

assailable /ə'seiəbl/  

  • Tính từ
    có thể tấn công được

    * Các từ tương tự:
    assailableness