Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (+ with)
  thấm đầy, thấm thuần
  imbue with ambition
  thấm đầy tham vọng

  * Các từ tương tự:
  imbuement