Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  giao phó
  entrust an assistant with a task; entrust the task to an assistant
  giao nhiệm vụ cho trợ lý
  anh ta giao phó con cái anh cho tôi chăm sóc trong ngày

  * Các từ tương tự:
  entrustment