Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

confide /kən'faid/  

 • Động từ
  (+ to)
  thổ lộ tâm tình, giải bày tâm sự
  confide a secret to somebody
  thổ lộ một điều bí mật với ai
  chị ta giải bày với bạn những nỗi lo lắng của mình
  phó thác, giao phó
  can I confide my children to your care?
  tôi có thể giao phó các cháu cho chị trông giùm được không?
  confide in somebody
  tin, tin cậy
  there's no one here I can confide in
  ở đây chẳng có ai tôi có thể tin cậy được cả

  * Các từ tương tự:
  confidence, confidence game, Confidence interval, Confidence problem, confidence trick, confidence trickster, confident, confidential, confidentiality