Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  tin, tin tưởng, tự tin
  a confident smile
  nụ cười tự tin
  he is confident of victory
  ông ta tin tưởng thắng lợi

  * Các từ tương tự:
  confidential, confidentiality, confidentially, confidently