Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

confidence /'kɒnfidəns/