Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

privately /praivə'tli/  

  • Phó từ
    [một cách] riêng
    the matter was arranged privately
    vấn đề đã được thu xếp riêng với nhau
    xí nghiệp của tư nhân, xí nghiệp tư