Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  sự can đảm, sự dũng cảm
  she didn't have the courage to refuse
  cô ta không có can đảm từ chối
  have (lack) the courage of one's convictions
  có (thiếu) can đảm thực hiện điều mình cho là đúng
  lose courage
  xem lose
  pluck up courage
  xem pluck
  screw up one's courage
  xem screw
  take one's courage in both hands
  lấy hết can đảm

  * Các từ tương tự:
  courageous, courageously, courageousness