Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự tin cậy, sự tín nhiệm
    place reliance in (onuponsomebody
    tin cậy ai
    nơi nương tựa