Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

self-assurance /,selfə'∫ɔ:rən/  /selfə'∫ʊərəns/

  • Danh từ
    sự tự tin; lòng tự tin