Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

confidence game /'kɔnfidəns'geim/  

  • Danh từ
    (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) trò bội tín, sự lừa