Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

certitude /'sɜ:titju:d/  /sə:titu:d/

  • Danh từ
    sự chắc, sự chắc chắn