Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

assurance /ə'∫ɔ:rəns/  /ə'∫ʊərəns/

 • Danh từ
  sự đoan chắc, lời đoan chắc
  he gave me an assurance that it would be ready by Friday
  anh ta đoan chắc với tôi là cái đó sẽ sẵn sàng vào thứ sáu
  bảo hiểm
  life assurance
  bảo hiểm nhân mạng, bảo hiểm con người
  (cách viết khác self-assurance) sự tự tin
  act with assurance
  hành động một cách tự tin