Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

guaranty /'gærənti/  

  • Danh từ
    (luật học) sự bảo hành