Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (tiếng lóng) sự cả gan trơ tráo