Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

intrepidity /,intri'pidəti/  

  • Danh từ
    lòng gan dạ, sự dũng cảm