Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  điều chắc chắn; vật cầm chắc
  England will lose the matchthat's a certainty
  đội Anh sẽ thua trận này, đó là điều chắc chắn
  that horse is a certainty
  con ngựa này cầm chắc phần thắng
  sự chắc, sự chắc chắn
  we can have no certainty of success
  chúng ta không chắc sẽ thành công

  * Các từ tương tự:
  Certainty equivalence