Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

certainly /'sɜ:tnli/  

 • Phó từ
  [một cách] chắc, [một cách] chắc chắn
  he will certainly die if you don't call a doctor
  nó chắc chắn sẽ chết nếu anh không mời bác sĩ
  [một cách] tất nhiên
  may I borrow your pen for a moment? "Certainly"
  tôi mượn anh chiếc bút của anh một lúc nhé. " Tất nhiên là được"